Työajanseuranta metsäkonealalla - Savotat johtamisjärjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

Työajanseuranta

Työaikatietojen keräys työmaalta

Työajanseuranta on Savotat-järjestelmän avulla helppoa. Savotat voi hyödyntää kolmesta eri lähteestä kerättyä työaikatietoa. KoneSavotalla on helppo kerätä metsäkoneella tehty työaika. Samalla työtiedot kohdistetaan kyseiselle koneelle ja leimikolle. Tiedot lähetetään sähköisesti aina työvuoron päättyessä, joten toimistossa on käytössä aina ajantasainen tieto.

MittausSavotan ajankäyttötietojen keräys tarkoittaa mittalaitteen tallentaman, leimikolle kohdistuvan työaikatiedon lukemisen Savotat-järjestelmään. Työaikatieto kohdistuu niin ikään koneelle ja leimikolle, mutta mittalaitteen ajanseuranta ei välttämättä kata kaikkia koneella tehtävää työaikaa.

NettiSavotalla on mahdollista täydentää molemmista edellä mainituista lähteistä kerättyä työaikatietoa siten, että se kattaa kaikki palkanlaskentaan tarvittavat tiedot. Konetyöajan lisäksi työntekijöille voi kertyä työaikaa esimerkiksi hallilla tai korjaamolla, varaosia noudettaessa tai koulutuspäivien yhteydessä. NettiSavotan käyttöä helpottaa se, että KoneSavotalla kerätty työaika näkyy automaattisesti kuljettajalle NettiSavotassa, joten sinne on helppo täydentää muut palkanlaskentaa vaikuttavat tiedot, myös pekkas- ja lomapäivät, sekä oman auton käytöstä korvattavat kilometrikorvaukset.

Palkanlaskentatietojen koostaminen

Työmaalta kerätyt työaikatiedot täydentyvät lopulliseen muotoonsa toimistossa PalkkaSavotan avulla tehtävillä työvaiheilla. Sähköisesti kerätystä työaika-aineistosta voidaan tulostaa lukuisia eri raportteja ja koostaa tiedot valmiiksi palkanlaskentaa varten. PalkkaSavotan avulla voi myös määrittää oman yrityksen lähtötietojen perusteella halutunlaiset kannustepalkkausperusteet. Kun työaikatiedon lisäksi kerätään myös kuljettajakohtaiset tuotostiedot, PalkkaSavotan avulla voi laskea kunkin työntekijän kannustepalkkaosuuden.

Kaikki Savotat-järjestelmällä kerätyt palkanlaskentatiedot voi siirtää automaattisesti palkanlaskentaohjelmaan, joka on itsenäisestikin toimiva PalkkaLastu. Sillä voi muodostaa työntekijöille lähetettävät palkkalaskelmat, hoitaa palkkojen maksatuksen, sekä tehdä erilaiset palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset verohallinnolle, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille, sekä työttömyysvakuutusrahastolle ja ammattiliitoille.

Savotat-työajanseuranta

Työajanseuranta-järjestelmän tarjoamat hyödyt

Työaikatiedolla on keskeinen osuus metsäkoneyrityksen sisäisen laskennan järjestämisen kannalta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sähköinen työajanseuranta mahdollistaa työaikatietojen vaivattoman siirtämisen aina palkanlaskentaan saakka. Tämän lisäksi työajanseuranta mahdollistaa leimikkokohtaisen kannattavuuden seurannan, kunhan työaika on kohdistettavissa myös leimikoille. Kolmas keskeinen käyttökohde on konekohtainen kustannuspaikkaseuranta. Tämän vuoksi puunkorjuuyrityksen työajanseuranta tulisi aina pystyä järjestämään siten, että palkanlaskentaan tarvittavan työntekijäkohtaisen työajan lisäksi sama järjestelmä mahdollistaa työajan kohdistamisen myös leimikoille ja työkoneille.

Savotat-järjestelmän sisältämä työajanseuranta tarjoaa metsäkoneyrityksille mm. seuraavia hyötyjä :

  • Palkanlaskentatietojen keräys tapahtuu tarkasti, nopeasti ja kaikkien osapuolten kannalta oikeudenmukaisella tavalla. Tämä pienentää palkanlaskennan kustannuksia, kun erilaiset odotus-, selvittelyajat ja virheiden korjaukset vähenevät olennaisesti.
  • Palkanlaskennassa voidaan hyödyntää tasoittumisjaksojärjestelmää, mikä tasaa sesonkiluonteisen puunkorjuualan palkkakustannuksia ja turvaa työntekijöille tasaisemman tulonmuodostuksen.
  • Yrityksessä voidaan ottaa käyttöön kannustepalkkausjärjestelmä, joka on yksi tehokkaimmista menetelmistä parantaa yrityksen työn tuottavuutta ja siten koko yrityksen kannattavuutta.
  • Yrityksessä saadaan tarkkaa mitattua työaikatietoa muun seurannan tarpeisiin, eli yrityksen kannattavuutta on mahdollista seurata ja parantaa leimikkokohtaisen kannattavuusseurannan ja konekohtaisen kustannuspaikkaseurannan avulla